Vissza a főoldalra
RSS
Keresés
Háttér
Nyílászárókban utazott a miskolci csaló
Kriminalis.hu 2021.03.19. 9:12:00

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt, aki nyí­lás­zá­rók cse­ré­jé­vel csa­pott be embe­re­ket.A vád­irat sze­rint a férfi kilá­tás­ta­lan anya­gi hely­zet­be került, és oly módon kívánt jöve­del­met sze­rez­ni, hogy 2020. júni­us hónap köze­pén nyí­lás­zá­rók besze­re­lé­sé­vel fog­lal­ko­zó szak­em­ber lát­sza­tát kelt­ve, Mis­kol­con külön­bö­ző mun­ká­kat vál­lalt fel. Az egyik sér­tett laká­sá­ban 4 db. ablak cse­rét és redőny­sze­re­lést ígért, amely­hez a sér­tet­tet meg­té­veszt­ve meg­ren­de­lő­la­pot is kiál­lí­tott, és fog­la­ló­ként átvett 300 000 forin­tot.

Újabb mis­kol­ci hely­szí­nen, augusz­tus hónap végén 2 db. ablak cse­ré­jét vál­lal­ta redő­nyök­kel, ezért 130 000 forint körü­li össze­get, majd ugyan­ezen sér­tett sérel­mé­re még egy bel­té­ri ajtó­cse­rét is ígért 45 000 forint elő­le­gért, ez eset­ben sem végez­te el a mun­kát, aho­gyan októ­ber hónap köze­pén szin­tén egy Mis­kol­ci lakás­ban ajtók, abla­kok, redő­nyök fel­sze­re­lé­sé­re mint­egy 140 000 forint fog­la­lót vett át.

A tel­je­sí­tés idő­pont­ját min­dig halasz­tot­ta, és tele­fo­nos érdek­lő­dés­re a kés­le­ke­dést külön­bö­ző aka­dá­lyok­kal indo­kol­ta, majd vala­mennyi meg­ren­de­lő szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott­nak egyik eset­ben sem állt szán­dé­ká­ban a tel­je­sí­tés, kizá­ró­lag a pénz­szer­zés szán­dé­ka vezet­te.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

 
A rovat további friss hírei
Gázriasztó fegyverrel rabolt egy férfi Dunaújvárosban
Kóros elmeállapot: előzetes kényszergyógykezelését rendelték el annak a férfinak, aki megölte a testvérét és a sógorát
Megtorolta a vádlott az őt ért sérelmet, halált okozó testi sértésért kell felelnie
Nyílászárókban utazott a miskolci csaló
Hotelekben pihente ki a sikkasztás fáradalmait a megtévedt postás
Legolvasottabb hírek
Nyolc orvos látta, mégis meghalt egy egyéves kislány - a szülők büntetőfeljelentést tettek
Buszsofőrök gázpisztollyal: összevagdosott ülések, vécének használt járművek - igen, a cigányok
Továbbra is „dubajoznak” a lányok - újabb kerítő került a rendőrség látókörébe
Nyakon akarta szúrni a rendőrt - kényszergyógykezelésre küldhetik
Szado-mazo pornófilmforgatás: egy ember ellen javasolnak vádemelést
Legfrissebb hírek
Nézeteltérés: fahusánggal többször fejen ütötte a haragosát
Emberöléssel gyanúsított és rablásért elítélt bűnözők akadtak horogra külföldön
Megerőszakoltak egy kiránduló nőt egy budai turistaútvonalon
Kerékkulccsal, vascsővel és deszkával „dolgoztak fel” egy közlekedési balesetet Tiszabőn
Viktor potencianövelőkben, teljesítményfokozókban és nyugtatókban utazott - a nyomozók megjelenéséig
 


ImpresszumKapcsolatMédiaajánlatPartnereink